Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kevään 2019 vaalit, päätös laitosäänestyspaikoista

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Konsernihallinto on pyytänyt perusturvan toimialaa tekemään ehdotuksensa laitospaikoiksi,​ joissa ennakkoäänestysaikana järjestetään vaalit. Perusturvajohtaja antoi perusturvan ehdotuksen 23.1.2019. Pyyntökirje ja perusturvan ehdotus ovat oheismateriaalina. 

Vaalilain 9.1 §:n 3 mukaisia laitosennakkoäänestyspaikkoja, joissa ennakkoäänestys voidaan järjestää ovat:

1.    Sairaalat,​ esimerkiksi: yleissairaalat,​ terveyskeskusten vuodeosastot,​ psykiatriset sairaalat jne.;​

2.    Ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva., veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. ”Muista sosiaalihuollon toimintayksiköistä" on tehtävä päätös hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Sen määrittelyssä, onko sosiaalihuollon toimintayksikkö katsottava ennakkoäänestyksen piiriin kuuluvaksi laitokseksi, lähtökohtana on pidettävä sitä, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa;

3. Rangaistuslaitokset,​ esimerkiksi: vankilat,​ työsiirtolat,​ vankimielisairaalat jne.

Tarasti- Jääskeläinen s. 124 tarkennus kohdassa 2: Vaalilaki 9 § 1 mom 3 kohdassa on laitokseksi määritelty ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ratkaisevaa on se, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa. Käytännössä tämä edellyttää yleensä laitoksessa ympärivuorokautista henkilökuntaa. Esimerkiksi tavanomainen palveluasuminen ei lähtökohtaisesti täytä ympärivuorokautisen hoidon kriteeriä, jollei kyse ole ns. tehostetusta palveluasumisesta, jossa hoitohenkilökunta on paikalla myös yöaikana.

Tulkintavaikeuksien välttämiseksi ja tarkoituksenmukaisten ratkaisujen löytämiseksi vaalilain 9 §:ssä on kunnanhallitukselle annettu oikeus määrätä ennakkoäänestys myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön kuin ympärivuorokautista hoitoa antavaan. Tarkoituksena on helpottaa kunnan tehtävää äänestysmahdollisuuksien järjestämisessä laitoksissa. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin tehtävä näistä sosiaalihuollon toimintayksiköistä päätös, joista kuntalain mukaisesti on valitusoikeus. Säännöksessä ei ole asetettu ehtoja päätösharkinnalle, joten riittää, että kunnanhallitus tekee päätöksensä yhdenvertaisin perustein ja vaalilain tarkoitukset huomioon ottaen.

Keskusvaalilautakunta tekee ehdotuksensa kunnanhallitukselle perusturvapalvelujen esityksen pohjalta. Kunnanhallitus päättää laitosäänestyspaikoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että kunnanhallitus päättää, että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Helsingin keskuslaitos Killinmäen osastot

Volskoti

Tammikartanon hoitokoti

Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit

Lehmuskartano

Villa Sipriina

Valkokulta

Villa Kaskimäki

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.