Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Eurovaalien 2019 vaalilautakunnat

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 asettaa eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakunnat sekä nimetä niiden jäsenet. Kunnanhallitus päätti myös valtuuttaa keskusvaalilautakunnan viranhaltijat tekemään tarvittaessa vaalilain perusteiden mukaisia vähäisiä tarkistuksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin. Muutamia tarkistuksia on tehty kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.

Eduskuntavaalit pidettiin 14.4.2019.  Yksittäisten, heti vaalien jälkeen saatujen kommenttien pohjalta lautakuntien kokoonpanoissa on ollut henkilövajetta ja joitain tarkistamistarpeita.  Muutamia yksittäisiä jäseniä/varajäseniä lukuunottamatta europarlamenttivaalien vaalilautakunnat ovat kokoonpanoiltaan samat kuin eduskuntavaalissa.

Kaikkien vaalilautakuntien puheenjohtajille on lähetetty pyyntö pikaisesti antaa arviot eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanosta ja toimivuudesta.

Vastaavasti puolueiden vaaliyhteyshenkilöille on toimitettu pyyntö selvittää mahdollisia henkilöitä, jotka olisivat tarvittaessa puolueiden edustajina käytettävissä vaalilautakuntien kokoonpanoja tarkistettaessa.

Tavoitteena on  jatkossa, että vaalityöhön saataisiin jatkossa enemmän nuoria henkilöitä mukaan.

Ehdotukset vaalilautakuntien kokoonpanojen mahdollisiksi tarkistuksiksi tuodaan kokoukseen.

Oheismateriaalina on eurovaalien vaalilautakunnat kunnanhallituksen päätöksen 4.2.2019 mukaisesti (sisältäen tehdyt tarkistukset).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

merkitä tiedokseen

  • vaalilautakuntien kokoonpanotilanteen
  • vaalilautakuntien puheenjohtajilta saadun palautteen
  • puolueiden antamat ehdotukset mahdollisten tarkistusten tekemiseksi eurovaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin

2

hyväksyä eurovaalien vaalilautakuntien tarkistetut kokoonpanot liitteen mukaisesti (ehdotus tuodaan kokoukseen)

3

kutsua puolueiden vaalipäälliköt sekä vaalilautakuntien puheenjohtajat yhteiseen kokoukseen tavoitteena etsiä keinoja, joiden avulla nuoria voidaan jatkossa saada vaalitehtäviin mukaan 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi puolueille lähetettävään kirjeeseen tulee maininta siitä, että puolueiden pitää evästää vaalilautakuntien valittuja, että he lupautumalla mukaan ovat sitoutuneet tulemaan paikalle. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.