Keskusvaalilautakunta, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Maakuntavaalit 2018: keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikka

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 keskusvaalilautakunnan ehdotuksen pohjalta, että vuonna 2018 pidettävien presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat ovat kunnantalo, Masalan kirjasto ja Veikkolan kirjasto.

Masalan kirjasto ja Veikkolan kirjasto ovat jo pitkään toimineet ennakkoäänestyspaikkoina ja niiden toimivuus on tiedossa, mutta kunnantalo oli ennakkoäänestyskäytössä ensimmäisen kerran presidentinvaaleissa. Aiemmin kuntakeskustan ennakkoäänestyspaikkana on ollut pääkirjasto, joka on tällä hetkellä pois käytöstä peruskorjauksen vuoksi. Syksyllä 2017 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikkaa päätettäessä keskusvaalilautakunta päätti, että maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikan selvitys käynnistetään viimeistään maaliskuussa 2018. 

Toistaiseksi ei ole tiedossa, järjestetäänkö maakuntavaaleja. Siltä varalta, että vaalit järjestetään, mahdollinen paikka on kuitenkin hyvä olla tiedossa ja sovittuna. Presidentinvaaleista saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta kunnantaloa on mahdollista ehdottaa edelleen ennakkoäänestyksen toimittamispaikaksi. Paikka ei ole optimaalinen, mutta kuntakeskustassa ei tällä hetkellä ole muitakaan tiloja jotka suoraan vastaisivat ennakkoäänestyspaikan tilatarpeita. Kunnantalon suurimmat järjestelytarpeet liittyvät yhteistyöhön toimialojen kanssa aulatilojen käytössä, aulatilojen rajaamiseen vaalikäyttöön, liikuntaesteisten kulkujärjestelyihin ja tilan valaistukseen. Kunnantalon edut toisaalta ovat mm. että tietotekniset järjestelyt toimivat, sijainti on keskeinen ja kunnantalon henkilöstö on tarvittaessa lähellä ja käytettävissä on mm. lukittavat tilat.  Presidentinvaaleissa saadun kokemuksen pohjalta järjestelyjä on mahdollista kehittää edelleen toimivammaksi.

Kunnantalossa on suunniteltu kunnostustöitä. Siltä varalta, että kunnostustyöt ajoittuisivat samoihin aikoihin, kun tulevat maakuntavaalit, on perusteltua etsiä korvaava vaihtoehtoinen tila kunnantalolle.

Keskusvaalilautakunta arvioi syksyllä 2017 keskusta-alueen mahdollisia tiloja.  Katselmuspöytäkirja on oheismateriaalina. Näiden tilojen lisäksi on ehdotettu mahdollisiksi vaihtoehtoisiksi tiloiksi seurakuntasalia, pääkirjaston väliaikaisia tiloja ja kunnantoimistoa Jolkbyssä.

Ennakkoäänestyspaikat viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi keskusvaalilautakunnan ehdotuksen pohjalta.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

pitää Kirkkonummen kunnantaloa ensisijaisena keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikkana mahdollisissa maakuntavaaleissa

2

että kunnantalolle etsitään vaihtoehtoinen keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, että kunnantalo on remontissa

3

antaa evästyksensä vaihtoehtoisen ennakkoäänestyspaikan selvittämiseksi käytettävissä olevien tilaselvitysten pohjalta.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja ehdotti, että keskusvaalilautakunta perustaa ryhmän, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoinen ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, jos kunnantalo ei ole käytettävissä ennakkoäänestyspaikaksi.

Selvitystyöryhmään nimetään Kurt Ekman, joka on toiminut keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikan vastuuhenkilönä viime vaaleissa, vaalipäällikkö Ulla Gahmberg, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko Parviainen, varapuheenjohtaja Harriet Hagelberg, järjestelmäasiantuntija Eero Viitanen ja pöytäkirjanpitäjä Gunnel Ekström.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1

pitää Kirkkonummen kunnantaloa ensisijaisena keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikkana mahdollisissa maakuntavaaleissa

2

että kunnantalolle etsitään vaihtoehtoinen keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, että kunnantalo on remontissa

3

perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoinen ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, jos kunnantalo ei ole käytettävissä ennakkoäänestyspaikaksi. Työryhmään nimettiin Kurt Ekman, joka on toiminut keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikan vastuuhenkilönä viime vaaleissa, vaalipäällikkö Ulla Gahmberg, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko Parviainen, varapuheenjohtaja Harriet Hagelberg, järjestelmäasiantuntija Eero Viitanen ja pöytäkirjanpitäjä Gunnel Ekström,


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.