Keskusvaalilautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Presidentinvaalit 2018: vaaliviranomaiset

KIRDno-2017-765

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 § 164

1.  asettaa vaalilautakunnat kunnan äänestysalueille, nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta viisi jäsentä ja 11 varajäsentä ja nimetä jäsenten keskuudesta  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Äänestysalueet

1. Lapinkylä

2. Veikkola

3. Masala

4. Gesterby

5. Kirkonkylä

6. Heikkilä

7. Porkkala

 

2  asettaa yhden vaalitoimikunnan ja nimetä siihen poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta 3 jäsentä sekä 5 varajäsentä sekä nimetä jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

3  todeta, että konsernihallinto lähettää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä ehdokkaita asettaneille puoluerekisteriin merkityille puolueille pyynnön nimetä ehdokkaansa vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Kunnanhallitus tekee ehdotusten pohjalta päätöksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta jäsenten ja varajäsenten osalta myöhemmin syksyllä 2017.

4  että vaaliviranomaisten ehdokkaiden nimeämisasia käsitellään luottamushenkilötoimikunnassa, joka valmistelee asian kunnanhallitukselle

 

Keskusvaalilautakunta 17.10.2017:

Kunnanhallitus asetti vaalilautakunnat ja toimikunnan 2.10.2017 § 164. Kunnanhallitus nimeää niiden jäsenet poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta myöhemmin syksyllä. Kunnanhallitus päätti, että vaaliviranomaisten ehdokkaiden nimeämisasia käsitellään luottamushenkilötoimikunnassa, joka valmistelee asian kunnanhallitukselle.

Konsernihallinto on valmistellut pyyntökirjeen vaaliviranomaisten nimeämiseksi. Kirje lähetetään kaikille niille puoluerekisterissä oleville puolueille, jotka edustivat edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä Uudenmaan vaalipiirissä. Keskusvaalilautakunnan 21.9.2017 antamat evästykset on huomioitu kirjeessä. Vaalilautakuntien ja toimikunnan jäsenpaikat jaetaan vaalilaki 15 § mukaisesti kaikkien niiden puoluieiden kesken jotka ovat nimenneet ehdokkaita. Puolueet antavat ehdokkaansa myös vaalitoimitsijoiksi.

Ehdokkaiden nimeämisessä ja toimielinten kokoonpanossa tulee huomioida seuraavat asiat:

- nimetyt ehdokkaat ovat vaalikelpoisia, ts. ikä vähintään 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä, kotikunta on Kirkkonummi, henkilöt ovat äänioikeutettuja Suomessa, ja että muut vaalilain vaalikelpoisuuden edellytykset toteutuvat. Kelpoisuusehdot tarkistetaan konsernihallinnossa virkamiestyönä.

- jäsenkokoonpanossa toteutuu poliittinen tasapuolisuus ja tasa-arvolaki

- samaa henkilöä ei valita kahta kertaa

Luottamushenkilötoimikunta tekee ehdotukset em. edellytysten mukaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää jäsenistä 20.11. 27.11. tai viimeistään 4.12.2017.  

Puolueiden ehdotukset pyydetään toimittamaan 13.11.2017 mennessä keskusvaalilautakunnan sihteeri ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi, joka kerää ehdotukset ja toimittaa sovitusti luottamushenkilötoimikunnan puheenjohtajalle. Keskusvaalilautakunta voi kokouksessaan 14.11.2017 vielä täsmentää tehtäväksi antoa. Kunnanhallitus nimeää jäsenet kokouksessaan esim. 20.11., 27.11. tai 4.12.2017.

Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta presidentinvaalin molempia vaalikertoja varten. 

Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijat vastaavasti poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta molempia vaalikierroksia varten. Lisäksi keskusvaalilautakunta voi nimetä vaalitoimitsijoita eri ennakkoäänestystehtäviin tarpeen mukaan ja näihin ei tarvita poliittisten ryhmien ehdotuksia.  Keskusvaalilautakunta nimeää myös kotiäänestyksen toimittajat kunnanhallituksen nimeämistä vaalitoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

hyväksyä selostuksessa esitetyn toimintamallin ja aikataulut vaalilautakuntien ja toimikuntien nimeämiseksi.

2

hyväksyä liitteenä olevan kirjeen (liitteineen) lähetettäväksi puoluerekisterissä oleville puolueille, jotka edustivat edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä Uudenmaan vaalipiirissä ja pyytää puolueita nimeämään ehdokkaansa kunnan 7 vaalilautakuntaan ja yhteen vaalitoimikuntaan sekä vaalitoimitsijatehtäviin

3

oikeuttaa sihteerin tekemään kirjeeseen tarvittavia tarkennuksia puheenjohtajan hyväksynnällä ennen kirjeen lähettämistä; kirje lähetetään 18.10.2017 mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.