Keskusvaalilautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kevään 2019 vaalit, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Eduskuntavaalit 14.4.2019, ennakkoäänestys 3. – 9.4.2019.

Europarlamenttivaali 26.5.2019, ennakkoäänestys 15. – 21.5.2019.

Vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestystoimitsijat ovat vaaliviranomaisia. Keskusvaalilautakunta määrää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla aina vähintään kaksi toimitsijaa.

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Eduskuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana eduskuntavaaleissa. Puolison käsitettä on tarkennettu Kuntaliiton vaaleja koskevassa yleiskirjeessä 15 /2018. Vastaava rajoitus koskee europarlamenttivaalien ehdokasta ja vaalitoimitsijaa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2019 vaaleissa ovat kunnantalo, Masala ja Veikkola.  Puolueet ovat tehneet ehdotuksensa yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi sekä eduskunta- että europarlamenttivaaleja varten.  Ennakkoäänestystoimitsijoina on yleensä ollut myös kunnan työntekijöitä tiedon jatkuvuuden vuoksi. Keskusvaalilautakunta arvioi toimitsijoiden kokonaistarpeen. Tarvearviointi tehdään aikaisempien vaalien pohjalta.  Arvioinnissa huomioidaan myös oikeusministeriön ohje 1.10.2018, jonka mukaan vaalitoimitsijaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

Eduskuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on 5.3.2019. Jos tämän jälkeen tulee tietoon esteellisyyksiä, niin vaalitoimitsijatietoihin tehdään tarvittavat tarkistukset.   

Luettelo yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoista tuodaan kokoukseen 12.2.2019.

Vaalitoimitsijoille, jotka eivät ole kunnan palveluksessa tehdään lyhytaikainen työsopimus. Myös vaalitoimitsijoina toimiville luottamushenkilöille tehdään työsopimus, koska vaalitoimitsijatyöstä heille maksetaan tuntipalkka.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

määrätä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat liitteen mukaisesti sekä eduskunta- että europarlamenttivaaleja varten

2

valtuuttaa vaalipäällikön tekemään tarvittavia täydennyksiä tai muutoksia henkilöluetteloon

3

että vaalitoimitsijoille maksetaan tuntipalkka keskusvaalilautakunnan 30.10.2018 päätöksen mukaisesti.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.