Keskusvaalilautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kevään 2019 vaalit, ulkomainontatelineet

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ulkomainonnan periaatteita koskevassa yleiskirjeessään 12/2016, 19.10.2016 Kuntaliitto suosittelee, että ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista.

Asia on todettu myös kevään 2019 vaaleja koskevassa yleiskirjeessä 15 / 2018, jossa Kuntaliitto suosittelee, että eduskuntavaaleja koskeva ulkomainonta aloitetaan 27.3.2019.

Mainonnan aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot annetaan tiedoksi vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon. Puolueiden kohdalla ilmoitus tehdään niiden paikallisosastoille.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Ulkomainontapaikkojen jaossa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta ja tasapuolisuutta.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Ulkomainontapaikoista

Kirkkonummella on ollut käytäntönä asettaa korvauksetta vaalimainostajien käyttöön vaalimainostelineitä. Samalla on annettu suositus, että vaalitelineiden läheisyyteen ei sijoiteta muuta vaalimainontaa. Keskusvaalilautakunta päättää paikoista ja telineitä on sijoitettu 15 alueelle. Luettelo edellisissä vaaleissa käytetyistä paikoista sekä karttakuvat ovat oheismateriaalina.

Telineiden sijoituspaikat on tarkistettu kuntatekniikan toimialan kanssa. Viime kädessä kunnan rakennusvalvonta myöntää luvan paikoille.

Alueet ovat muuten kunnan omistuksessa mutta Masalan Tinankujan alue on yksityisen omistuksessa ja Jorvaksen, Evitskogin ja Lapinkylän alueet ovat Ely-keskuksen omistuksessa.  Luvat sijoittaa telineet em. alueille on kysytty. Tinankujan tontinhaltijalla ei ole esteitä mainoksen sijoittamiselle. Elykeskus ohjeistaa, että lupaa ei tarvitse pyytää mutta mainoksen sijoittelussa tulee noudattaa vaalimainoksen sijoittelua koskevia ohjeita (linkit). Lähtökohtana on varmistaa, että mainonta ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

Rautatieasemalla olevan rakennustyömaan vuoksi Munkinmäen telinepaikka on siirretty pois työmaa-alueelta. Lisäksi on tehty joitain pienehköjä tarkennuksia ja ne on kirjattu alueita koskevaa luetteloon. Uusi luettelo ja uudet karttakuvat ovat liitteinä. 

Kaikki paikat ovat kaksipuolisia, Lapinkylän paikka voi olla myös yksipuolinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

asettaa puolueiden käyttöön vaalimainostelineita seuraaviin paikkoihin (15 kpl) (tarkennukset ovat liitteenä)

Torialue

Keskusta, linja-auto- ja rautatieasema

Munkinmäki

Lindal

Uimahalli

Gesterby, nuorisotalo

Laajakallio, Tolsan risteys

Bro-Kolsari

Kantvik, kauppa

Jorvas

Masala

Sundsberg

Evitskog

Lapinkylä

Veikkola, tori 

2

suosittella, että vaalitelineiden läheisyyteen ei sijoiteta muuta vaalimainontaa

3

että kuhunkin edellä mainittuun paikkaan varataan mainostajille (ehdokkaan/ehdokkaiden taustaryhmä tai puolue) yhden mainosaukon tila

4

että ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suositusten mukaisesti keskiviikkona 27.3.2019 

5

että vaalimainospaikat ovat maksuttomia ja kaksipuolisia

6

että kunta huolehtii telineiden olevan paikoillaan viimeistään maanantaina 25.3.2019 ja poistaa telineistä taustalevyt viimeistään 21.4.2019 sekä ilmoittaa puolueille, että ne voivat poistaa ilmoituksensa ennen taustalevyjen viemistä keskusvarastoon

7

puolueille ja ryhmille lähetetään keskusvaalilautakunnan päätöksen jälkeen tiedot ja ohjeet vaalimainospaikan käytöstä liitteen mukaisesti (kirje tuodaan kokoukseen)

8

vaaliviranomaisten koulutuksissa selvitetään vaaliviranomaisen menettelyä äänestyspaikan lähialueen ulkomainonnan tarkastamisessa

9

että eurovaalien ulkomainontaa koskevat päätökset tehdään myöhemmin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.