Keskusvaalilautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kevään 2019 vaalit, ilmoittautuminen kotiäänestykseen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestäjän luokse saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Jos kotiäänestys toimitetaan, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että äänestäjälle annetaan tieto äänestyksen ajankohdasta ainakin kahden tunnin tarkkuudella. Tieto on annettava hyvissä ajoin ennen kyseistä ajankohtaa. Samalla on mainittava vaaliviranomaisen puhelinnumero, jotta äänestäjä voi tarvittaessa ottaa tähän yhteyttä esimerkiksi siinä tarkoituksessa, että kotiäänestyksen ajankohtaa muutettaisiin. Ilmoitus kotiäänestyksestä voidaan toimittaa myös sille, joka on tehnyt ilmoituksen äänestäjän puolesta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Keskusvaalilautakunta ilmoittaa virallisessa kuulutuksessaan kotiäänestysmahdollisuudesta. Kotiäänestysilmoittautumisohje ja lomakkeet toimitetaan seuraaviin laitoksiin: Valkokulta, Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit sekä postitetaan niille kuntalaisille, jotka ovat viime vaaleissa äänestäneet kotona sekä kotipalvelun yhteyshenkilölle tiedoksi ja eteenpäin jaettavaksi. 

Eduskuntavaalien kotiäänestystä koskeva ilmoitus on annettava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16. Samanaikaisesti voi ilmoittautua myös europarlamenttivaalien kotiäänestykseen. Jos kotiäänetystysilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle em. määräajan jälkeen, siis eduskuntavaaleja varten myöhästyneenä, ilmoitus otetaan vastaan ilmoittautumisena europarlamenttivaalien kotiäänestykseen. Europarlamenttivaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

hyväksyä kotiäänestysilmoittautumisohjeen liitteen mukaisesti

2

merkitä tiedokseen että ilmoittautumisohje ja lomake 

  • viedään seuraaviin kunnan laitoksiin Valkokulta ja Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit 
  • postitetaan niille kuntalaisille, jotka ovat viime vaaleissa äänestäneet kotona
  • viedään kotipalvelun yhteyshenkilölle tiedoksi ja eteenpäin jaettavaksi
  • viedään kunnantalon palvelupisteeseen yleisesti saataville

3

merkitä tiedokseen että ilmoittautumiset kotiäänestykseen tulee olla kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitettuina

  • eduskuntavaalien osalta tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00
  • europarlamenttivaalien osalta tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.