Keskusvaalilautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kevään 2019 vaalit, materiaalitilaukset

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusministeriön vaaliohjeessa  todetaan, että vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan keskusvaalilautakuntien käyttöön 10.12.2018. Järjestelmään merkitään sekä eduskuntavaalin että europarlamenttivaalien materiaalit.

Materiaaleja tilataan äänioikeutettuja varten. Kunnassa 31.1.2018 äänioikeutettuja 30 027 henkilöä.

Eduskuntavaalit:

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Europarlamenttivaalit:

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Lähtökohtaisesti arvioidaan, että kumpiakin vaaleja varten tilataan sama määrä materiaaleja kuin presidentinvaalien yhteen kierrokseen tilattiin. Tilausluetteloa voi täydentää määräajan jälkeenkin. 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää (ehdotus lisätään sen jälkeen kun materiaalitilausohje on saapunut kuntaan, kokoukseen mennessä.

1

merkitä tiedokseen, että tilausohje ei ole vielä saapunut kuntaan mutta todennäköisesti kuitenkin tulee kokoukseen mennessä, ja tarkennukset tehdään ohjeiden perusteella

2

että lähtökohtaisesti tilataan seuraavat materiaalit kumpiakin vaaleja varten

 

Vaalit 2019, vaalikohtainen tilausluettelo

Äänestysliput, kaksikielinen 28000

Vaalikuori, lomake 4, kaksikielinen 24000

Lähetekuori, vaalilomake 6, kaksikielinen 24000

Lähetekirjelomake, vaalilomake 5, kaksikielinen 24000

Kotiäänestyksen lähetekirjelomake, vaalilomake 5 K, kaksikielinen 300

Luettelo ennakolta äänestäneistä, vaalilomake 7, kaksikielinen 500

Vaalipöytäkirja, vaalilomake 8 suomi 80

Vaalipöytäkirja, vaalilomake 8 ruotsi  80

Sinetöimisteippirullat 50

Ennakkoäänestysjuliste 40

Lähetekuorten kuittauslista 5, voi kopioida kunnassa

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, 5, voi kopioida kunnassa

Arkistointihaarukka 28

Arkistointihaarukan sinettitarra 28

Läpivetosinetti 10

 

Ohjeet:

Vaaliohje 1, kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät 20

Valanvisning 1, kommunala centralvalnämndens uppgifter 10

Vaaliohje 2, vaalilautakunnan tehtävät 130

Valanvisning 2, valnämndens uppgifter 45

Vaaliohje 3, ennakkoäänestys laitoksessa 20

Valanvisning 3, förhandsröstning på en anstalt 14

Vaaliohje 4, ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 45

Valanvisning 4,förhandsröstning på ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet 20

Vaaliohje 5, kotiäänestys  30

Valanvisning 5, hemmaröstning 15

 

VAT 1, Vaalitietojärjestelmän tekninen ohje 15

VAT 1 Teknisk anvisning för valdatasystemet 5

VAT 2 B Pohjatietojärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle 15

VAT 2 b Anvisningar om basdatasystemet för kommunala centralvalnämnden 5

VAT 4 b, Äänioikeustietojärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle 15

VAT 4 b Anvisningar om rösträttsdatasystemet för kommunala centralvalnämnden 5

VAT  4 c Äänioikeustietojärjestelmän käyttöohjeet kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijalle  45

VAT 4 c  Anvisningar om rösträttsdatasystemet för valförrättare vid förhandsröstning på ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet  20

VAT 4 d Äänioikeustietojärjestelmän käyttöohjeet vaalilautakunnalle 120

VAT 4 d Anvisningar om rösträttsdatasystemet för valnämnden 50

VAT 5 b Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle 20

VAT 5 b Anvisningar om resultatuträkningssystemet för kommunala centralvalnämnden 20

VAT 5 c Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalilautakunnalle 1

VAT 5 c Anvisningar om resultatuträkningssystemet för valnämnden

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2

 

3

jos ohjeessa on muutostarpeita tilausluetteloon, niistä tiedotetaan keskusvaalilautakuntaa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.