Henkilöstöjaosto, kokous 7.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Palkitsemisen kehittäminen Kirkkonummen kunnassa

KIRDno-2018-215

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen asettamana sitovana tavoitteena vuodelle 2018 on palkitsemisen kehittäminen. Talousarvioneuvotteluissa on esitetty, että palkitsemisen lisäksi kehitetään muita työhyvinvointia ja työnantajamielikuvaa parantavia toimenpiteitä.

Palkitsemisen osalta suurimmat haasteet ovat ilmenneet KVTES:n osalta. Henkilökohtaisena lisänä on viime vuosina voitu myöntää vain hyvin pieniä euromääräisiä palkkioita.

Koska määräraha palkitsemisen kehittämiseen on myönnetty tässä vaiheessa vain vuodeksi 2018, esitetään kertapalkkion käyttöönottoa. Tavoitteisiin yltäneille viranhaltijoille tai työntekijöille maksetaan joulukuun 2018 palkanmaksun yhteydessä kertapalkkio, joka on suuruudeltaan 30% henkilön kuukausipalkasta.

Käytettävissä oleva määräraha jaetaan toimialojen kesken huomioiden toimialan henkilöstömäärä ja palkkasumma.

Kukin toimiala tekee esityksen henkilöstöyksikölle 15.11.2018 mennessä niistä henkilöistä, joille kertapalkkio tulisi myöntää.

Kertapalkkion myöntämisen periaatteista on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa ja työnantaja esittää kertapalkkion jakamisen perusteiksi seuraavia seikkoja:

    • Kehittämismyönteisyys
    • Esimerkillinen, joustava ja palvelualtis työskentelytapa

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto 

1
päättää kertapalkkion käyttöönotosta esitetyn kaltaisesti edellyttäen, että kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

 

Käsittely:

Esittelijän kokouksessa antama ehdotus. 1. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan: Muokataan prosenttirajaa 30% -> 15-40%. 2. Lisäys pohjaehdotukseen: Jokaisen yksikön tulee konkretisoida kriteerit omalta osaltaan ja kommunikoida ne henkilöstölle jo tässä vaiheessa vuotta. 3. Tarkennetaan esityksen koskevan vain KVTES:siä.

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti kertapalkkion käyttöönotosta KVTES:in osalta esitetyn kaltaisesti edellyttäen, että kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

Lisäksi Henkilöstöjaosto päätti, että prosenttirajaa muokataan 30% -> 15-40% ja jokaisen yksikön tulee konkretisoida kriteerit omalta osaltaan ja kommunikoida ne henkilöstölle jo tässä vaiheessa vuotta.