Henkilöstöjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Virkamatkamääräys (koulutustilaisuudet)

KIRDno-2017-782

Perustelut

 

Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 30.11.2011 § 73 ottanut kantaa työ- ja virkamatkoihin sekä koulutuksiin osallistumisiin. Ohjeistus on jäänyt epäselväksi ja aiheuttanut eriäviä tulkintoja kentällä.

KVTES:ssä todetaan työ- ja virkamatkoista seuraavaa:

KVTES:n työaikaluvussa todetaan työ- ja virkamatkoista seuraavaa:

Koulutukseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei kysymyksessä ole:

  1. työnantajan itsensä järjestämä koulutus

  2. välittömästi viranhaltijan virkatehtäviin/työntekijän työtehtäviin liittyvä

  3. virka- ja työtehtävien hoidon kannalta välttämätön

  4. työhönopastukseen rinnastettava, josta

  5. viranhaltija ei voi virkavelvollisuuttaan ja virkatehtäviään laiminlyömättä/työntekijä työvelvollisuuksiaan laiminlyömättä kieltäytyä.

Pääsääntönä on, että henkilö oikeutetaan osallistumaan koulutukseen.  Kun koulutustilaisuus ei täytä kaikkia edellä mainittuja ehtoja, viranhaltijalle /työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka-/työvapaata koulutukseen osallistumista varten. Tällöin työnantaja virka/työvapaapäätöksessä ratkaisee missä määrin työnantaja osallistuu kustannuksiin.  Haetuissa ja myönnetyissä koulutusvirkavapaissa/työlomissa työnantaja maksaa yleensä palkan, koulutuksen ja matkat julkisilla kuluvälineillä ja tarvittaessa majoituksen.  Tällaista myönnettyä koulutuvirkavapaata/työlomaa ei koskaan lueta työajaksi.

Jos työnantaja antaa koulutukseen osallistumista varten virkamatkamääräyksen, niin palkkaus ja matka- yms. kustannusten korvaukset määräytyvät matkakustannusten korvausta koskevan liitteen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1

jos budjettivastaava esimies oikeuttaa työntekijän/viranhaltijan osallistumaan koulutukseen, henkilölle myönnetään hakemuksesta (webTallennus) virka-/työvapaata koulutuksen ajalle. Myöntäessään koulutuksen vuoksi virka-/työvapaata esimes ottaa kantaa koulutusmatkasta aiheutuviin kustannuksiin: matkat, kurssimaksu, yms. kustannukset.

2

jos budjettivastaava esimies antaa viranhaltijalle/työntekijälle virkamatkamääräyksen koulutukseen osallistumista varten, palkkaus ja matka- ja yms. kustannusten korvaukset määräytyvät matkakustannusten korvausta koskevan liitteen mukaan

3

tämä henkilöstöjaoston päätös kumoaa 30.11.2011 § 73 päätöksen

Päätös

Henkilöstöjaosto

päätti ehdotuksen mukaan

Tiedoksi

toimialajohtajat, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.