Henkilöstöjaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017

KIRDno-2017-776

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä vesihuoltolaitoksen johtokunta.

Vesihuoltolaitos on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden. Viime vuoden toteutuma on esitetty 2017 loppuraportissa, joka on pöytäkirjan liitteenä. Tulospalkkion saamisen edellytykset täyttyivät vuonna 2017. Vesihuoltolaitoksen toteutunut käyttökate oli 417 797 euroa suurempi, kuin budjetoitu käyttökate. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2017 osalta 42,5 – prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettava määrä ovat esillä liitteenä.

Toiminnallisista tavoitteista jäi merkittävä osa saavuttamatta. Tavoiteohjelma on koettu erittäin haastavaksi, mutta sen on koettu myös kehittävän vesihuoltolaitoksen omaa toimintaa.

Liite:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017
 

Oheismateriaali:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2017, toteuma 31.12.2017

Ehdotus

Esittelijä

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2017 tiedoksi

2
hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaokselle tiedoksi

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Kirkkonummen Vesi -​ liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt 21.02.2018 kokouksessaan tulospalkkioraporttia vuodelta 2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

päättää merkitä tiedokseen Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportin vuodelta 2017

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.