Henkilöstöjaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

KIRDno-2018-327

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on 3.3.2010 § 53 päättänyt, että vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön 2010 alusta alkaen siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittaisia ohjeita. Tulospalkkio-ohjeet tulee, mikäli niitä muutetaan, saattaa myös henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tulospalkkion tavoitteet on määritetty vuodelle 2018. Mittareita on päivitetty vuosittain paremmin toiminnan laatua ohjaaviksi. Vuoden 2018 mittarien valinnassa on korostettu edelleen ennakoivan kunnossapidon ja saneerauksiin varautumisen sekä asiakaspalvelun merkitystä. Lisäksi on pyritty valitsemaan mittarit ja painotukset, joilla on toteutuessaan kustannuksia laskeva vaikutus.

Tulospalkkauksen mittareita valittaessa on niiden saavuttaminen pyritty pitämään riittävän haastavana, mutta tavoitetasot on kuitenkin asetettu niin, että ne ovat työntekijöiden omalla panoksella mahdollista saavuttaa. Tavoiteohjelma on koettu hyväksi työkaluksi toiminnan seuraamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Liite:   
- Kirkkonummen Veden tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

Ehdotus

Esittelijä

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää:

1
ottaa liitteen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksella käyttöön vuodelle 2018

Päätös

Johtokunta päätti  päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi -​ liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt 21.02.2018 kokouksessaan tulospalkkio-​ohjelman vuodelle 2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

päättää merkitä tiedokseen Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelman vuodelle 2018.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.