Henkilöstöjaosto, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kesätyöt 2019

KIRDno-2019-113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Aikaisempina vuosina Kirkkonummen kunnan kesätyömääräraha on ollut 120 000 euroa, josta 90 000 euroa on käytetty kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kunnan omiin kesätyöpaikkoihin ja 30 000 euroa on myönnetty kirkkonummelaisille yrityksille tukena kesäseteleiden muodossa. Aiempina vuosina kesätöitä ovat voineet hakea ko. vuonna 15-18 –vuotta täyttävät kirkkonummelaiset nuoret. Vuonna 2018 tarjottiin lisäksi viisi harjoittelupaikkaa kunnan palveluksesta korkeakouluopiskelijoille.

Kirkkonummen kunnan talousarvioneuvotteluissa on päätetty, että vuonna 2019 kesätyöllistämiseen osoitetaan 180 000 euroa ja tällä summalla tarjotaan kesätyöpaikka koko peruskoulunsa päättävälle ikäryhmälle. Peruskoulunsa päättää tänä vuonna 593 nuorta.

Osassa kunnan aiemmin tarjoamista työpisteistä on ikärajana ollut 16 vuotta tai 18 vuotta, koska työ on edellyttänyt koneiden tai laitteiden käyttöä. Jos kesätyöt rajataan vain 15-vuotta täyttävien ikäluokkaan, vaikuttaa tämä myös siihen, mitä kesätyötä kunta voi itse tarjota.

Peruskoulunsa päättävien ikäluokka tavoitetaan parhaiten tekemällä yhteistyötä kesätyöhaun osalta kirkkonummelaisten yläkoulujen sekä nuorisotoimen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

  1. päättää tarjota kesätyöpaikkaa kaikille peruskoulunsa vuonna 2019 päättäville nuorille siten, että kesätyöpaikoista kiinnostuneiden nuorten tulee ilmoittautua kesätyöhakijaksi 6.3.2019 mennessä.
  2. päättää tarjota korkeintaan 350 :lle peruskoulunsa päättävälle, hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneelle nuorelle, kahden viikon pituisen kesätyöjakson Kirkkonummen kunnan palveluksessa. Palkka kesätyöjaksolta on 375 euroa.
  3. päättää tarjota korkeintaan 250:lle peruskoulunsa päättävälle, hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneelle nuorelle kesäsetelin ( a’ 200 euroa). Kesäsetelillä kirkkonummelainen yritys, joka palkkaa peruskoulunsa päättävän nuoren vähintään kahden viikon työjaksolle ajalla 1.6.-4.8.2019, voi hakea kesätyötukea kunnalta. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työnantaja palauttaa kesäsetelin kuntaan täytettynä viimeistään 31.10.2019.
  4. päätös on voimassa, mikäli kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon käyttösuunnitelman suunnitellusti.
     

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto käsitteli 6.2.2019 kokouksessaan kesätyöpaikkojen jakoa ja päätti keskitetyllä kesätyömäärärahalla olevien kesätyöpaikkahaun avaamisesta ajalle 11.2.-6.3.2019. Ensimmäisessä vaiheessa kesätyöhaku rajattiin talousarvioneuvottelujen päätöksen mukaisesti vain peruskoulunsa päättävien ikäluokkaan. Määräaikaan mennessä kesätyöpaikkaa haki 261 nuorta ja kesäseteliä haki 102 nuorta.

Koska talousarvioneuvotteluissa on keskitettyyn kesätyömäärärahaan osoitettu kaikkiaan 180 000 euroa, jää kesätyöllistämiseen vielä noin 60 900 euroa. Jäljellä oleva määräraha on tarkoituksenmukaista käyttää kesätyöhön palkattavien nuorten osalta seuraavasti:

- 50 kesäseteliä, à 200 euroa myönnettäväksi vuosina 2001-2002 sekä 2004 syntyneille nuorille

- 44 kesätyöpaikkaa Kirkkonummen kunnan palveluksessa kuukauden ajaksi vuosina 2001-2002 syntyneille nuorille, palkka 800 euroa + lomaraha sekä lomakorvaus.

- 6 harjoittelupaikkaa Kirkkonummen kunnan palveluksessa kuukauden ajaksi yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleville, palkka 1500 euroa + lomaraha sekä lomakorvaus.

Haku nyt esitettyjen uusien kesätyöpaikkojen ja harjoittelupaikkojen osalta käynnistetään Kuntarekryssä. Kesätyöpaikan ja harjoittelupaikan saajat arvotaan, jos hakijoita on enemmän kuin avoimia kesätyöpaikkoja. Kesäseteleitä jaetaan kunnantalon palvelupisteessä 20.3.2019 lähtien niin kauan kuin niitä riittää. Nuori voi saada kunnalta joko yhden kesäsetelin tai yhden kesätyöpaikan.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1 Päättää käyttää keskitetystä kesätyömäärärahasta jäljelle jääneen määrärahan myöntämällä 50 kpl  200 euron arvioisia kesäseteleitä vuosina 2001-2002 sekä 2004 syntyneille nuorille. Kesäseteleitä jaetaan kunnantalon palvelupisteessä 20.3.2019 lähtien niin kauan kuin seteleitä riittää.

2 Päättää avata haettavaksi Kuntarekryssä 44 kpl kuukauden pituisia kesätyöpaikkoja 2001-2002 syntyneille nuorille, palkka 800 euroa sekä 6 harjoittelupaikkaa yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleville, palkka 1500 euroa.

3 Päättää, että hakuaika näihin kesätyöpaikkoihin ja harjoittelupaikkoihin päättyy 3.4.2019. Paikat arvotaan hakijoiden kesken, jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia työpaikkoja.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.