Henkilöstöjaosto, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Päätöksenteko henkilöstöasioissa

KIRDno-2017-782

Perustelut

Henkilöstöhallinnolliset päätökset ja työnjohdolliset päätökset ja näiden käsitteleminen 

Henkilöstöjaoston päätös 23.8.2012 § 62

Hallintosäännössä määritellään toimivalta henkilöstöasioissa, ja viranhaltija voi delegoida hallintosäännön mukaista päätösvaltaa alaisilleen.

Henkilöstöhallinnollisia päätöksiä tehdään Kirkkonummen kunnassa usealla ohjelmalla ja osa päätöksistä on otto-oikeuden piirissä, joihinkin liitetään oikaisuvaatimusohje, osaan päätöksistä ei liitetä oikaisuvaatimusohjetta, koska ovat työnjohdollisia päätöksiä. Osaan virka- ja työlomia viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, joten näissä ei ole työnantajalla harkintavaltaa.   

Henkilöstöjaoston 23.8.2012 päätöksessä on koottu yhteen taulukkoon henkilöstöhallinnollisten päätösten tekeminen, kuka päättää, missä päätös tehdään, mihin päätös perustuu sekä oikaisuvaatimusohjeen tulostaminen ja ottomenettely. Edellä mainittu päätöstaulukko päivitetään vastaamaan tämän hetken tarvetta. 

Työsopimussuhteiseen palvelussuhteeseen (vakinainen, määräaikainen, sijainen) valitsemisesta ei enää tehdä viranhaltijapäätöstä, vaan ainostaan työsopimus web Tallennus -ohjelmalla. 

Muutoin päätöksenteko henkilöstöasioissa taulukkoa on täydennetty oikaisuvaatimusohjeen, otto-menettelyn ja mihin päätös perustuu osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

merkitsee tiedokseen yhteenvedon henkilöstöasioiden päätöksenteosta.

Henkilöstöjaosto 11.10.2017 käsittely

Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:

Henkilöstöjaosto päättää

1

Työsopimusuhteiseen palvelussuhteeseen (vakinainen, määräaikainen, sijainen) valitsemisesta ei enää tehdä viranhaltijapäätöstä, vaan ainoastaan työsopimus web Tallennus- ohjelmaan.

2

merkitsee tiedokseen yhteenvedon henkilöstöasioiden päätöksenteosta.

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti 

1

että työsopimusuhteiseen palvelussuhteeseen (vakinainen, määräaikainen, sijainen) valitsemisesta ei enää tehdä viranhaltijapäätöstä, vaan ainoastaan työsopimus web Tallennus- ohjelmaan.

2

merkitä tiedokseen yhteenvedon henkilöstöasioiden päätöksenteosta.

Tiedoksi

Toimialajohtajat, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, henkilöstöhallinto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.