Henkilöstöjaosto, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Palkitsemisen kokonaisuus

KIRDno-2017-782

Perustelut

Palkkaus

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi Kirkkonummen kunnassa on käytössä erillislisiä mm. henkilökohtainen lisä, kielilisä, atk-lisä.

Henkilökohtainen lisä tarkistetaan KVTES:n liitteittäin kerran vuodessa. KVTES:n osalta henkilökohtaiset lisät ovat kuitenkin pieniä eivät sellaisenaan kannusta hyviin työsuorituksiin. Toisaalta lisiä ei ole tarkistettu alaspäin, vaikka työsuoritus olisi laskenut.

Muut palkitsemisen muodot

Merkittävin työsuhde-etu on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa laajempi, sairausvastaanottotoiminnan sisältävä työterveyshuolto. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ostaa subventoituja uimahallilippuja 1.6.2016 lukien. Lisäksi henkilöstölle on ostettu ohjattuja liikuntaryhmiä sekä tarjottu mahdollisuus uimahallin kuntosalin käyttöön.

Koska sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat aiheuttaneet Kirkkonummella suuria kustannuksia, otettiin vuonna 2016 käyttöön Aktiivisen tuen-malli. Työkykyjohtamisen osalta tulokset ovat parantuneet merkittävästi ja tätä kannustaakseen edelleen henkilöstöjaosto päätti, että vuodelle 2017 otetaan käyttöön työyksikkökohtainen palkitseminen, jossa työyksiköitä palkitaan mm. sairauspoissaolojen vähentymisestä, tapaturmailmoitusten tekemisestä, kehityskeskustelujen käyntiprosentista ja työhyvinvointikyselyyn vastaamisen tasosta.

Henkilökuntaneuvostolle varataan vuosittain budjettiin oma määräraha, joka on käytetty erilaisien tapahtumien ja esitysten pääsylippusubventioihin.

Vuoden 2016 hyvästä tuloksesta henkilöstöä palkittiin ns. Linnanmäki-päivän muodossa.

Lisäksi Kirkkonummen kunnassa on käytössä pikapalkitseminen ja aloite-palkkiot.

Yhteenvetoa palkitsemisesta

Palkitsemisen kokonaisuus on Kirkkonummella tällä hetkellä hajanainen. Tärkeää olisi saada palkkausjärjestelmä kannustavaksi hyvien työsuoritusten osalta. Lisäksi työelämän muutokset ovat aiheuttaneet muutoksia myös tehtäväkuviin ja lähtökohtana on, että jokaisen viranhaltijan/ työntekijän it-taidot tulee olla riittävällä tasolla eikä esimerkiksi niihin ole avustavaa henkilöstöä tarjolla.

Palkitsemisen kokonaisuudesta on keskusteltu myös henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöjärjestöjen näkemykset palkitsemisesta eroavat jonkin verran. On tuotu esiin, että palkkiojärjestelmän tulisi olla työyhteisöön sopiva. Palkitsemisen keinoina esiin on noussut mm. liikunta- ja kulttuurisetelit, kansalaisopiston kurssien subventointi ja ilmaiset uimahallikäynnit.

Työnantajan näkökulmasta tärkeää on, että Kirkkonummen kunta on vetovoimainen työnantaja ja avoimeksi tulleet vakanssit saadaan täytettyä osaavilla henkilöillä. Tärkeää on myös huolehtia Kirkkonummen kunnan henkilöstön työkyvystä palvelussuhteen aikana. Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen tulee työnantajalle kalliiksi. Työhyvinvointiin panostaminen taas maksaa itsensä takaisin yleensä parantuneena työtehona ja tuottavuutena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1

Ehdottaa, että talousarvioon varataan 100 000 euron määräraha kannustavan palkkausjärjestelmän kehittämiseen erityisesti KVTES:n osalta. Henkilöstöyksikkö jakaa määrärahan toimialoille niiden palkkasumman suhteessa. 

2

Kirkkonummen kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus käydä ilmaiseksi uimassa Kirkkonummen kunnan uimahallissa 1.1.2018 lukien henkilökorttia näyttämällä.

3

Kirkkonummen kunnan henkilöstö voi vuosittain osallistua yhdelle Kirkkonummen kansalaisopiston järjestämälle, korkeintaan 50 euroa maksavalle, kurssille ilmaiseksi.

4

Erillislisänä maksettava ATK-tukipalkkio lopetetaan eli uusi ATK-tukipalkkioita ei enää myönnetä ja nykyisin sitä saavien siirtyessä uusiin tehtäviin ko. palkkion maksu päättyy.

 

Henkilöstöjaosto 11.10.2017 käsittely

Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavaan muotoon:

1

esittää, että palkkausjärjestelmää kehitetään vuonna 2018 edellyttäen, että talousarviossa varataan siihen riittävä määräraha.

2

Kirkkonummen kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus käydä ilmaiseksi uimassa Kirkkonummen kunnan uimahallissa 1.1.2018 lukien henkilökorttia näyttämällä. Etuus on määräaikainen vuoden 2018 ajan.

3

Kirkkonummen kunnan henkilöstö voi vuosittain osallistua yhdelle Kirkkonummen kansalaisopiston järjestämälle, korkeintaan 50 euroa maksavalle, kurssille ilmaiseksi. Etuus on määräaikainen vuoden 2018 ajan.

4

Erillislisänä maksettava ATK-tukipalkkio lopetetaan eli uusi ATK-tukipalkkioita ei enää myönnetä ja nykyisin sitä saavien siirtyessä uusiin tehtäviin ko. palkkion maksu päättyy.

Käsittelyn aikana Hilkka-Maija Katajisto ehdotti seuraavaa avästystä:

Vuoden 2018 talousarviossa riittävä summa on vähintään 0,5 % palkkakustannuksista.

Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti

1

esittää, että kannustavaa palkkausjärjestelmää kehitetään vuonna 2018 edellyttäen, että talousarviossa varataan siihen riittävä määräraha.

2

Kirkkonummen kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus käydä ilmaiseksi uimassa Kirkkonummen kunnan uimahallissa 1.1.2018 lukien henkilökorttia näyttämällä. Etuus on määräaikainen vuoden 2018 ajan.

3

Kirkkonummen kunnan henkilöstö voi vuosittain osallistua yhdelle Kirkkonummen kansalaisopiston järjestämälle, korkeintaan 50 euroa maksavalle, kurssille ilmaiseksi. Etuus on määräaikainen vuoden 2018 ajan.

4

Erillislisänä maksettava ATK-tukipalkkio lopetetaan eli uusi ATK-tukipalkkioita ei enää myönnetä ja nykyisin sitä saavien siirtyessä uusiin tehtäviin ko. palkkion maksu päättyy.

5

Evästää, että palkkausjärjestelmän kehittämiseksi vuoden 2018 talousarviossa riittävä summa on vähintään 0,5 % palkkakustannuksista.

 

Tiedoksi

Toimialajohtajat, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.